Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası

1. AMAÇ:    Etik ilkelerinin ve sürdürülebilirlik hedeflerinin tamamlayıcı bir parçası olarak geliştirilen işbu Rüşvet ve Yolsuzluk İle Mücadele Politikası’nın amacı, ilgili yasal düzenlemeler ile ulusal ve uluslararası etik değerlere uygun olarak kurumumuzun tüm faaliyetlerinde rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesine yönelik taahhütlerinin ortaya konulması, gerekli bilgilendirmelerin yapılması, bu konudaki sorumluluk ve kuralların belirlenmesi ve tüm menfaat sahipleriyle paylaşılmasıdır.

2. KAPSAM:  İşbu Politika, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticileri dâhil olmak üzere tüm çalışanlarımızı, pay sahiplerini, Ouno Teknik Servis’e hizmet veren alt yüklenici/tedarikçi firmaları, danışmanlık ve denetim hizmeti veren şirketleri ve kurumumuzun ticari ve sosyal ilişki içerisinde olduğu diğer tüm menfaat sahiplerini kapsamaktadır.

Bahsi geçen gruba giren bütün şirketler, bu Politika’yı kabul etmek veya bu Politika’nın ilkelerine kesin olarak bağlı kalan, ülkeye özel bir politika uygulamak zorundadır.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR :  

Bağış ve Yardım Politikası: Ouno Teknik Servis Hizmetleri’nin yardım ve bağış yapabileceği durum ve koşullar için onaylanmış Bağış ve Yardımları,

Hediyeler: Maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen ürünü,

Politika: Ouno Teknik Servis Hizmetleri Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nı,

Rüşvet: Bir kişiye veya bu kişiye erişimi/etkisi olan 3. şahıslara, kişinin göreviyle ilişkili karar ve uygulamaları etkilemesi, bir işi yapması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması ve görevinin gereklerine aykırı olacak şekilde benzeri eylemleri gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla yasal olmayan şekilde sağlanan nakdi veya gayri nakdi çıkarları,

Temsil ve ağırlama: Ouno Teknik Servis Hizmetleri’nin sosyal etkinlikler, konaklama, yemek daveti, eğitim, konferans, sempozyum ve seminerler ve benzeri etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetleri

Yolsuzluk: Bir kişinin, yetki alanını kendisi veya bir başkası için haksız menfaat sağlayacak şekilde kötüye kullanmasını, ifade etmektedir.

4. TEMEL İLKELER:

Kurumumuzun faaliyet gösterdiği ve temsil edildiği tüm ülkelerdeki rüşvet ve yolsuzlukla ilgili yasal düzenlemelere ve ilkelere ve Türkiye’nin 17/12/1997 tarihinde imzaladığı OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi’ne uyar. Ouno Teknik Servis Hizmetleri, bu temel ilke kapsamında rüşvet ve yolsuzluğa karşı “sıfır tolerans” yaklaşımı ile hareket etmekte ve faaliyetlerini adil, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürmeyi taahhüt etmektedir.

4.1. Hediyeler ve Çıkar Sağlama Ouno Teknik Servis Hizmetleri’nin Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticileri dâhil olmak üzere tüm çalışanları ile bu kişilerin birinci derece yakınları (anne, baba, kardeş, çocuk, eş), müşteri, tedarikçi firma veya diğer üçüncü şahıslardan doğrudan ya da dolaylı olarak Ouno Teknik Servis Hizmetleri’nin tercih ve kararlarına etki edecek nitelikteki hediyeleri, komisyon veya bahşiş niteliğinde para, çek, gayrimenkul veya menkul değer, indirim ve avantajları, kişisel hizmeti veya desteği, hayır amaçlı da olsa talep ve kabul edemez. Reddedilemeyecek makamlarca sunulacak şahsi hediyeler Ouno Teknik Servis Hizmetleri’nin envanterine kaydedilerek muhafaza edilir.

Ouno Teknik Servis Hizmetleri’nin tarafından üçüncü şahıslara Ouno Teknik Servis Hizmetleri’nin tanıtımına katkı sağlayabilecek, mütevazı ölçülerde tanıtım malzemesi hediye olarak verilebilir. Verilen her türlü hediye iyi niyet çerçevesinde, açıkça ve koşulsuz teklif edilir.

4.2. Bağış ve Yardımlar:  Ouno Teknik Servis Hizmetleri  Bağış ve Yardım Politikası Ouno Teknik Servis Hizmetleri üst yönetimi tarafından belirlenir ve yönetilir. Bir yıl içerisinde yapılabilecek bağışların üst sınırı Genel Kurul toplantılarında belirlenmektedir. Herhangi bir bağışın yapılabilmesi için Yönetim Kurulu kararı gerekmektedir .

Ouno Teknik Servis Hizmetleri’nin Bağış ve Yardım Politikası’na göre; - Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum, kuruluş, vakıf ve derneklere, - Sosyal dayanışma amaçlı kurulmuş olan kurum ve benzeri kuruluşlara, - Kamu yararı niteliği taşıyan okul, sağlık tesisi, vb. tesis inşasına veya bu tesisler içinde kullanılabilecek teçhizatlar için ve - Ouno Teknik Servis Hizmetleri tarafından yararlı görülebilecek diğer işlere nakdi bağış ve yardım yapılabilir.

4.3. Siyasi Faaliyetler : Ouno Teknik Servis Hizmetleri, kurumsal olarak hiçbir hal ve şart altında siyasi adayların seçim kampanyalarına veya diğer siyasi kampanyalara doğrudan veya dolaylı olarak fon aktarmamaktadır. Ouno Teknik Servis Hizmetleri tarafından doğrudan veya dolaylı yollarla hiçbir surette siyasi yardım ve bağış yapılmamaktadır. Ouno Teknik Servis Hizmetleri Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticileri dâhil olmak üzere tüm çalışanları, Ouno Teknik Servis Hizmetleri işyerlerinin sınırları içerisinde gösteri, propaganda ve benzeri maksatlı faaliyetleri icra edemez, yerel ve genel seçimlerde istifa etmeden aday olamaz, Ouno Teknik Servis Hizmetleri’ne ait kaynakları (araç, bilgisayar, e-posta gibi) ve Ouno Teknik Servis Hizmetleri’deki mevki ve pozisyonlarını siyasi amaçlı faaliyetlerde kullanamaz. Ouno Teknik Servis Hizmetleri Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticileri dâhil olmak üzere tüm çalışanları, pay sahipleri, Ouno Teknik Servis Hizmetleri’ne hizmet veren alt yüklenici/tedarikçi firmalar, Ouno Teknik Servis Hizmetleri’ne danışmanlık ve denetim hizmeti veren şirketler ve bunlarla sınırlı kalmaksızın Ouno Teknik Servis Hizmetleri’nin ticari ve sosyal ilişki içerisinde olduğu diğer tüm menfaat sahipleri ve ortak girişimler ve ortaklıklar, Ouno Teknik Servis Hizmetleri’nin kaynaklarını doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir surette siyasi amaç ve kampanyalar için kullanamaz.

4 4.Kayıtların Tutulması: Ouno Teknik Servis Hizmetleri’nin ve Ouno Teknik Servis Hizmetleri’nin ortak girişimleri ve ortaklıklarının muhasebe sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar, ilgili mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 - Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, diğer hizmet sağlayıcıları vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, şeffaf, kesin, adil ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayıt altında tutulması ve muhafaza edilmesi,

 - Kayıt dışı işlemleri engellemek üzere kontrol sistemlerinin kurulması,

 - Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde değişiklik yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması. Bu kapsamda, kayıtların tutulması esnasında gerekli özen ve dikkatin gösterilmesi ilkesine uygun olarak hareket edilmesi gerekmektedir.

 4.5. Temsil ve Ağırlama: Ouno Teknik Servis Hizmetleri, ticari ilişkilerini geliştirmek ve ticari iletişim ağı kurma çalışmaları için temsil ve ağırlama faaliyetleri gerçekleştirebilir. Ouno Teknik Servis Hizmetleri, bu faaliyetlerin makul ölçüde olmasına dikkat etmektedir.

5. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5.1. Yönetim Kurulu: Ouno Teknik Servis Hizmetleri’nin rüşvet ve yolsuzlukla mücadele faaliyetlerinden en üst seviyede Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu, bu politika kapsamında yer alan ilkeleri benimsemekte ve uygulanması için gerekli ortamı sağlamaktadır. Yönetim Kurulu, yasal düzenleme ve yönetmeliklere, süreçlere ve politikalara uygunluğun sağlanabilmesi amacıyla denetimlerin yapılmasını ve düzeltici tedbirlerin alınmasını sağlamaktadır. Ouno Teknik Servis Hizmetleri, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Politika’nın oluşturulması, uygulanması ve gerektiğinde güncellenmesinin sağlanması Yönetim Kurulu’nun sorumluluğundadır. Yönergelerde iç kontrol sistemi kapsamında oluşturulan önleyici düzenlemelerle birlikte Yönetim Kurulu’na bağlı olarak görev yapan İç Denetim ekibi, rüşvet ve yolsuzluk risklerini sistematik olarak gözden geçirmektedir.

5.2. Yöneticiler ve Çalışanlar: Ouno Teknik Servis Hizmetleri Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticileri dâhil olmak üzere tüm çalışanları görevlerini yerine getirirken, herhangi bir gerçek/tüzel kişiye veya kamu kurumuna rüşvet teklif edemez, alamaz ve yolsuzluk yapamaz. Tüm çalışanlar, rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin kurallar ve Ouno Teknik Servis Hizmetleri Etik İlkeleri doğrultusunca davranmakla yükümlüdür. Üst düzey yöneticiler, bu Politika metnindeki ilkelerin idaresi altındaki çalışanlar tarafından anlaşılmasını, uygulanmasını ve yaşatılmasını sağlar; olası riskleri ve bunların itibar ve finansal anlamdaki etkilerini değerlendirir ve belirlenen risklerin yönetimi için kontrol mekanizmalarının tesisine ve uygulanmasına ilişkin gerekli tedbirleri alırlar. Üst düzey yöneticilerin mesajlarında rüşvet ve yolsuzlukla mücadelenin, saydamlığın ve dürüstlüğün Ouno Teknik Servis Hizmetleri’nin ortak değerlerinin bir parçası olduğunu vurgulamaları esastır. Rüşvet ve yolsuzluk karşıtlığı konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla Ouno Teknik Servis Hizmetleri’nin çalışanlarına ve yöneticilerine eğitimler verilir.

5.3. Ouno Teknik Servis Hizmetleri  Etik İlkeleri Kurulu: Ouno Teknik Servis Hizmetleri’nin Etik İlkeleri Kurulu, Ouno Teknik Servis Hizmetleri’nin etik ilkelerinin uygulamalarla bütünleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla objektifliğine ve bağımsızlığına güvenilen; yönlendirme, danışma, tavsiye ihtiyaçlarını karşılamak ve ortak birikim sağlamak üzere teşkil edilmiş bir kuruldur. Kurul, yolsuzlukla mücadele programı hazırlamak ve programa uyumun ölçülmesinden sorumludur. Etik İlkeleri Kurulu asgari yılda 1 kez olmak üzere, başvuru ve bildirimlerin sıklığına bağlı olarak toplanmaktadır. Çalışanlar rüşvet ve yolsuzluk eylemlerine ilişkin bildirimleri Ouno Teknik Servis Hizmetleri’nin Etik İlkeleri Politikası Kapsamında;

- Ouno Teknik Servis Hizmetleri’nin içinde; Ouno Teknik Servis Hizmetleri Etik İlkeleri Kurulu Üyeleri ile doğrudan iletişime geçebilir

- Ouno Teknik Servis Hizmetleri’nin dışından etik@ounoservice.com  adresine e-posta gönderebilir .

 - Ouno Teknik Servis Hizmetleri  Etik İlkeleri Kurulu; Ouno Teknik Servis Hizmetleri San. ve Tic. Küçükbakkalköy Mah. Işıklar Cad. No:15 İç Kapı No:1 Ataşehir/ İstanbul adresine posta gönderebilirler.

Etik İlkeleri Kurulu, kendilerine danışılan hususlar ve genel işleyiş hakkında talep edilmesi durumunda Yönetim Kuruluna bilgi verir.

5.4. Tedarik Zinciri: Ouno Teknik Servis Hizmetleri, olumsuz istihbaratı olan kişi ve kuruluşlarla çalışmamaktadır. Anlaşma yapacağı kuruluşları, bayileri, iş ortaklarını ve tedarikçilerini değerlendirmeden önce bu konudaki istihbaratı dikkate alır. Bu amaçla Ouno Teknik Servis Hizmetleri, anlaşma yapacağı kuruluşları, bayileri, iş ortaklarını ve tedarikçilerini müşterilerine en iyi hizmeti sunacak şekilde, Ouno Teknik Servis Hizmetleri çıkarlarını ön planda tutarak, şeffaflık ve eşitlik ilkelerine uygun yöntemlerle değerlendirir ve seçer. İhalelere hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla fesat karıştırdığı tespit edilen firmalar yasaklı firma listesine alınmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticileri ve çalışanlarının Ouno Teknik Servis Hizmetleri’nin anlaşma yapması söz konusu olabilecek firmalar ile pazarlık sürecinde çalışanlarının Ouno Teknik Servis Hizmetleri’nin olası avantajlarını zayıflatacak kişisel anlaşmalar yapamaz, buna neden olacak faaliyetlere giremez veya finansal işlemler yürütemez.

6. POLİTİKA İHLALLERİ VE YAPTIRIMLAR

Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticileri dâhil olmak üzere çalışanlarından birinin, pay sahiplerinin, çalışanlarının Ouno Teknik Servis Hizmetleri’ne hizmet veren alt yüklenici/tedarikçi firmaların, çalışanlarının Ouno Teknik Servis Hizmetleri ’ne danışmanlık ve denetim hizmeti veren şirketlerin ve bunlarla sınırlı kalmaksızın çalışanlarının Ouno Teknik Servis Hizmetleri’nin ticari ve sosyal ilişki içerisinde olduğu diğer tüm menfaat sahiplerinin Politika esaslarına aykırı hareket ettiği yönünde görüş ya da şüphe bulunması halinde, söz konusu durum ilgililer tarafından Genel Müdür’e iletilir. Genel Müdür kendisine iletilen konuları çalışanlarının Ouno Teknik Servis Hizmetleri ‘nin Disiplin Kurulu (BGYS Komitesi)’na veya çalışanlarının Ouno Teknik Servis Hizmetleri ‘nin Etik İlkeleri Kurulu’na incelenmesi ve karara alınması amacıyla iletir. Çalışan veya şikâyetçi, güvenlik ve benzeri sebeplerle kimliğini gizleyebilir. Bir rüşvet ya da yolsuzluk olayına katılmayı reddettiği ya da gerçekleşen ya da gelecekte gerçekleşmesi olası bir rüşvet ya da yolsuzluk olayını iyi niyetli bir şekilde rapor ettiği için herhangi bir çalışan kötü muameleye (disiplin cezası, işten çıkarılma, tehdit, mobbing vb.) maruz bırakılamaz.

İletişim Bilgileri: Telefon: +90 (532) 311 6130

Adres: OUNO TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ SAN.VE TİC. A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Işıklar Cad. No:15 İç Kapı No:1 Ataşehir/ İstanbul, Türkiye

7.  DUYURU VE YÜRÜRLÜK

Politika dokümanı, Türkçe olarak hazırlanmış olup, Ouno Teknik Servis Hizmetleri,  internet sitesinde (www.ounoservice.com) kamunun erişimine açılmıştır. Politika, düzenli aralıklarla gözden geçirilerek gerekli güncellemeler yapılır ve Ouno Teknik Servis Hizmetleri’nin internet sitesinde ilan edilir. Ouno Teknik Servis Hizmetleri Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Yönetim Kurulu tarafından 08.03.2021 tarihinde onaylanarak yürürlüğe konulmuştur.