KVKK Aydınlatma Metni

OUNOSERVICE.COM

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

 

İşbu kişisel verilerin işlenmesine dair aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden OUNO TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ A.Ş. (“Şirket”) tarafından, veri sahiplerinin işlenen kişisel verilere ve özel nitelikli kişisel verilere yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. ve 11. maddesinde belirtilen hakları konusunda aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

 

İşbu Aydınlatma Metni’nde kullanılan;

 

kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

 

kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

 

özel nitelikli kişisel veri”  kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini ifade eder.

 

07.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca; paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (ad, soyadı, iletişim numarası, e-posta adresleri, doğum tarihi, adres bilgileri, alışveriş bilgi ve detayları, ilgi alanları ve beğeniler, ödeme bilgileri ve elektronik programlar nedeniyle ulaşılabilecek lokasyon bilgisi Şirketimiz tarafından Kanun’a uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak sözleşme ilişkisi içerisinde olunan firmalara, sanal POS ile ödeme yapılan ilgili bankalara, Şirketin iş ortaklarına, tedarikçilerine, sosyal paylaşım sitelerine ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları gibi üçüncü kişilere aktarılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

 

1.         Veri Sorumlusu Hakkında

 

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, KVKK kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. KVKK kapsamında Şirket, veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

 

2.         Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz;

 

·       Ürün ve hizmetlerimizden yararlanmanız halinde söz konusu işlemi gerçekleştirmek ve siparişin ilerlemesinden sizleri haberdar edebilme,

·       Sizi yeni ürün ve hizmetlerimizden haberdar edebilme ve size en uygun ürün ve hizmeti sağlayabilme,

·       Ürün ve hizmetlerimizi kullanış şeklinizden yola çıkarak size teklif sunma ve promosyonlar hakkında bilgi verme,

·       Ürün ve hizmetlerimizi geliştirme amacıyla analiz yapma,

·       Çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme,

·       Ürün ve hizmetlerimizi kullanmanız karşılığında faturalandırma yapma,

·       Kimliğinizi teyit etme, ilgili mevzuat gereği kimlik örneğinizin ve saklanması gereken diğer bilgilerinizin muhafaza edilmesi, beyan ettiğiniz kimlik bilgilerinizin ve belgelerin doğruluğunun kontrol edilmesi,

·       İlgili ürün ve hizmetlerimize başvurularınızda gerekmesi halinde kredi notu kontrolü ve kredi raporlaması işlemlerini gerçekleştirme,

·       Kredi, gelir güvence ve risk incelemesi, kredi puanlaması, tahsilata yönelik riskin yönetilmesi ve usulsüzlük/suiistimal/dolandırıcılık gibi her türlü kötü niyetli kullanımların tespiti ve önlenmesi,

·        

·       Ürün ya da hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme,

·       Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,

·       Size sunduğumuz ürün ve hizmetlerin ve şebekemizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla şebeke, ürün ve hizmetlerimizi kullanımınızı analiz etme,

·       Ürün ve hizmetlerimizin ve şebekemizin kullanımında suiistimalleri önlemek ve tespit etme,

·       Servis sunumu esnasında oluşabilecek arızaların tespit edilmesi, çözümlenmesi ve tekrarının önlenmeye çalışılması,

·       Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,

·       İlgili mevzuat gereği saklanması gereken aboneliğinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,

·       İlgili iş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması,

·       Bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması,

·       Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve müşteri eğilimlerinin araştırılması ile hizmet kalitesinin arttırılması odaklı anket çalışmaları yapılması, ödül/çekiliş/yarışma/hediye/ teşekkür/kutlama/hatırlatma uygulamalarının sunulması,

·       Müşteri hizmetleri operasyonlarının yürütülmesi,

·       İş başvurunuz ile iş görüşmelerinizin yürütülmesi ve neticelendirilmesi, başvurunuz kapsamında referans kontrollerinizin yapılabilmesi,

·       Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin ve/veya bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel temini,

·       Daha iyi hizmet sunumu için network ve teknolojik ilerlemeler/iyileştirmeler kapsamında konvansiyonel ve dijital mecralarda ürün, servis ve iş geliştirilmesi,

·       Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler tarafından talep edilen bilgi/belgelerin paylaşılması ve ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

·       Ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttırılması ile müşterilerin çeşitli fırsatlardan yararlanmasının sağlanması kapsamında farklı sektörlere temas eden marka işbirliklerinin tesisi,

·       İş ortaklarımız veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,

·       Yasal takip ve hukuki süreçlerin yürütülmesi,

·       İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve 4857 sayılı İş Kanunu da dâhil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında Şirket’in görevlerini yerine getirmesi dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, telekomünikasyon hizmetlerinin verilmesi, servislerin yönetimi, trafik yönetimi, ürün ve servislerin analizi, kampanya, tarife, ürün, strateji belirleme ve ölçme gibi pazarlama aktiviteleri ve iletişimi, müşteri hizmetleri ve memnuniyeti, finansal raporlama ve analiz, kanuni takip, servis optimizasyonu ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

 

3.         İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; Şirket’in grup şirketlerine, hissedarlarına, yöneticilerine, iş ortaklarına, sipariş ettiğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin ulaştırılması amacıyla ilişkili olarak iş ortaklıklarına, sizlere verilebilecek hizmetleri yerine getirmek için faaliyette bulunan şirketlere, avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere, kamu kurum ve kuruluşlarına KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

 

4.         Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, internet sitemiz, mobil sitelerimiz, mobil uygulamalarımız, çağrı merkezlerimiz kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer iletişim yolları ile, iş ilişkilerimiz sırasında ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci içerisinde ve/veya sizin isteğiniz ile ve/veya internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada sistemlerimiz, formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla, ürün ve hizmetleri tanıtmak, elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, internet sitesi veya mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapan müşterileri tanımak, müşteri güvenliğini sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek,  iletişime geçebilmek, kampanyalar ve ürünler hakkında bilgi vermek amacı ile her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri aşağıdaki gibidir:

 

·       Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin açık rızanızın mevcudiyeti,

·       Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·       Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmaması halinde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

·       İşe alım görüşmeleri sonrasında imzalayacağınız sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·       Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

·       Tarafınızca alenileştirilmiş olması,

·       Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

·       Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Özel nitelikli kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri aşağıdaki gibidir:

 

·       Özel nitelikli kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin açık rızanızın mevcudiyeti,

·       Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesi için kanunlarda öngörülen hâller,

·       Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerinizin kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızanız aranmaksızın işlenmesi.

 

5. Kişisel Verilerinizin Aktarımı:

 

Kişisel Verileriniz, Şirket faaliyetlerini yürütmek amacıyla; mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmakta ve aktarılmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kişisel Verileri Koruma Kanun’unun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde, Şirket nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilciler, bayiler, doğrudan veya dolaylı olarak yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, sosyal paylaşım sitelerine, şirket iştiraklerine, Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan firmalar, tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilciler, diğer işletmeciler (Tahsilata ilişkin riskin yönetilmesi ve kötü niyetli kullanımların önlenmesi amacıyla elektronik haberleşme hizmetlerine yönelik fatura tutarı ve ödeme bilgileriniz paylaşılabilmektedir.), varlık yönetim şirketleri, belediyeler, iş ortakları ve tedarikçiler, kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, banka ve benzeri kuruluşlar, hukuk birimine, hizmet sağlayıcılarına ve/veya alt yüklenicilerine ve GSM Operatörlerine kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine aktarılabilmektedir.

 

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir;

 

·       Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·       Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 

Şirket, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutmaktadır.

 

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Şirketin Küçükbakkalköy Mah. Işıklar Cad. No :15/1  / ATAŞEHİR/İSTANBUL  adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.