KVKK Aydınlatma Metni

MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI

 

Değerli Müşterimiz;İşbu Müşterilerimiz için kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) ”) veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden OUNO TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ A.Ş. ("OUNO" veya “Şirket”) tarafından, veri sahiplerinin işlenen kişisel verilere ve özel nitelikli kişisel verilere yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesinde belirtilen hakları konusunda aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,,

 

kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

 

özel nitelikli kişisel veri”  kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini ifade eder.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)"”  7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

 

Veri Sorumlusu"”  Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI NELERDİR?

 

KVKK’nın 4., 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak Şirket tarafından aşağıdaki kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir:

 

1- Ad, soy ad, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, cihaz marka ve modeli, IMEI numarası, e-mail adresi, arıza ve onarım bilgileri, imza, kargo bilgileri

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

 

 • Teknik servis tarafından müşteriye hizmet verilmesi,
 • Hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi,
 • Yedek parçaların temin edilmesi,
 • Müşteri kaydının oluşturulması,
 • Müşteriye hizmet konusunda bilgi verilmesi,
 • Cihazın garanti dışı onarım görmesi halinde müşteriye fiyat bildirilmesi,
 • Cihazın müşteriye kargolanması,
 • Üretici firmalara karşı sözleşmesel sorumlulukların yerine getirilmesi

 

2- Şirketin teknik servis hizmetinin gerçekleştirilmesi için cihazın tesliminden önce cihazda kayıtlı tüm bilgi ve verilerin (fotoğraf, video, rehber kayıtları, yazı, mesaj, uygulama, şifre, ayar vb. tüm kayıtlar) müşteri tarafından yedeklenmek suretiyle silinmesi gerekmektedir. İşbu bilgi ve verilerin silinmemesi halinde teknik servis hizmeti kapsamında cihazdaki bilgi ve veriler Şirket tarafından erişilmeyecek, işlenmeyecek ve aktarılmayacaktır; ancak Şirket tarafından verilecek hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla tüm bilgi ve verilerin silinmesi mümkündür. Bu tip kişisel verilerin hizmetin yerine getirilmesi amacıyla zorunlu olarak silinmesi sebebiyle Şirket sorumlu tutulamaz. Arızanın cihazdaki bilgi ve kişisel veriler üzerinde gerçekleşmesi ve bu sebeple ilgili bilgi ve kişisel verilerin silinmemesi ve/veya silinememesi, bu haliyle cihazın Şirkete teslim edilmesi halinde söz konusu bilgi ve veriler Şirket tarafından işlenmeyecek; sadece arızanın giderimi ile alakası bulunan bilgi ve veriler üzerinden onarım hizmeti işlemi gerçekleştirilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ BAŞKALARI İLE PAYLAŞIYOR MUYUZ?

 

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar kapsamında işlenip;

 

1- Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, resmi kurumlara bildirim yapılması, hukuki süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla Ad, soy ad, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, cihaz marka ve modeli, IMEI numarası, arıza ve onarım bilgileri, imza kapsamındaki kişisel verileriniz Şirket ile faaliyette bulunan vergi dairelerine, hukuki danışmanlara, Şirket iş ortaklarına, üretici firmalara ve istenmesi halinde adli kurumlara KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecektir.

 

2- Müşterinin ve cihazın sistemsel kaydının oluşturulması, üretici firmalar tarafından garanti dahili cihazların değerlendirilmesi, yedek parçaların temin edilmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, üretici firmalara karşı sözleşmesel sorumlulukların yerine getirilmesi, Şirketin hizmetini yerine getirebilmesi amaçlarıyla ve açık rızanız kapsamında Ad, soy ad, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, cihaz marka ve modeli, IMEI numarası, e-mail adresi, arıza ve onarım bilgileri, imza kapsamındaki kişisel verileriniz Üretici firmaya ait yurtdışında bulunan sunucuya ve iş ortağımız Omerd Hizmet Sağlayıcı firması aracılığı ile Amsterdam/Hollanda’da bulunan sunucuya manuel olarak işlenmekte ve veriler KVKK’nın 8. , 9. ve 12. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak işbu sunucularda tutulup saklanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEM VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK TOPLAYIP, SAKLARIZ?

 

Kişisel verilerinizi, cihazınızın tarafınızca Şirket’e fiziken teslimi, cihazın kargo yoluyla gönderilmesi veya web sitesine tarafınızca girilmesi yoluyla elektronik ve/veya elektronik olmayan yollarla toplarız.

Kişisel verilerinizi elektronik ve/veya fiziki ortamlarda, KVKK’nın 5., 6., 9. ve 12. Maddelerinde belirtilen şartlara uygun şekilde sadece yetkili görevlilerce ulaşılabilecek şekilde saklıyoruz.

Kişisel verilerinizi Kanun’un m. 5/1 (açık rızanızın alınması) 5/2- (c) (bir sözleşmenin kurulması veya ifası) (ç) (hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi) ve (e)(bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması) bentleri uyarınca toplamaktayız.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI İÇİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR NELERDİR?
Kanun uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız:

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, nasıl işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve Kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıdakilerle ilgili detaylı bilgi için [*] e-posta adresini kullanarak Şirket ile iletişime geçebilirsiniz. Ancak Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartları gözetilmeksizin iletilen istekler ŞİRKET tarafından dikkate alınmayabilir.

ŞİRKET’in kişisel verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildim.

 

Ad-Soyad:

 

İmza:

 

Tarih: